Update: regelingen voor ondernemers door coronavirus

Inmiddels zijn een aantal weken verstreken sinds de eerste maatregelen zijn aangekondigd door de overheid. Hieronder treft u een update van nieuwe informatie en de nadere voorwaarden van een aantal regelingen en tegemoetkomingen, waarvoor u wellicht een aanvraag kunt indienen.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers die gedurende 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen naar verwachting vanaf 6 april 2020 (tot en met 31 mei 2020) een aanvraag voor de NOW indienen bij het UWV. De subsidie geldt vanaf 1 maart 2020 en is maximaal 90% van de loonsom, naar rato van de omzetdaling. Een omzetdaling van bijvoorbeeld 50%, houdt een tegemoetkoming van 45% van de loonsom in. Werknemers (met een vast én flexibel contract) moeten hun gebruikelijke salaris krijgen doorbetaald en daarnaast mag gedurende de periode van subsidie geen ontslag om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Het omzetverlies wordt als volgt bepaald: de totale omzet uit 2019 moet door 4 worden gedeeld. De omzet die hieruit volgt, zal dan worden afgezet tegen de omzet in periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen ook een periode aangeven die één of twee maanden later aanvangt dan de maand maart 2020, bijvoorbeeld omdat het omzetverlies later tot uiting is gekomen. Bij concerns wordt de omzetdaling van het gehele concern aangehouden.

Iedere werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen valt onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden ontvangen. De gegevens uit de loonaangifte die wordt ingediend bij de Belastingdienst wordt gebruikt om de loonsom te bepalen. De grondslag is het SV-loon (met een maximum van € 9.538 per werknemer), waarbij voor ieder bedrijf een opslag geldt van 30% voor vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverslasten.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020, of bij ontbreken daarvan de loonsom van november 2019. Wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020 die na 15 maart 2020 zijn ingediend, worden niet meegenomen. Het is van groot belang dat de loonaangifte tijdig wordt ingediend bij de Belastingdienst.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, keert het UWV een voorschot van 80% uit verspreid over 3 termijnen. De eerste termijn wordt waarschijnlijk uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na het indienen van de aanvraag. De werkgever dient na afloop van de periode van subsidie binnen 24 weken een vaststelling van de subsidie aan te vragen, waarvoor in beginsel een accountantsverklaring is vereist. Het UWV zal dan binnen 22 weken een eindafrekening verstrekken, dit kan leiden tot een terug te betalen bedrag.

Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers die directe schade ondervinden van de maatregelen die door de overheid zijn genomen in strijd tegen het coronavirus, kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen (het doel van besteding is overigens vrij). Het gaat voornamelijk om ondernemers die noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten (o.a. eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, sportclubs) en voor schade door de inperking van bijeenkomsten en evenementen, dan wel het negatieve reisadvies voor het buitenland. Daarnaast kunnen ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, tegemoetkoming aanvragen. De TOGS is aan te vragen via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De regeling staat alleen open voor een specifieke groep ondernemers. De hoofdactiviteit waarmee de ondernemer op 15 maart 2020 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel stond ingeschreven, moet in de vastgestelde lijst met branches en sectoren (SBI-codes ) voorkomen. SBI-codes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming.

Daarnaast gelden nog nadere voorwaarden, waarvan de meest in het oog springende is dat het vestigingsadres van de onderneming niet overeen mag komen met het privéadres van de eigenaar (met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden). Tevens moet worden verklaard dat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies is te verwachten van ten minste € 4.000 en dat in dezelfde periode ten minste € 4.000 aan vaste lasten zijn te verwachten.

U heeft 3 maanden de tijd om de TOGS online aan te vragen (gedurende vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020, 17:00 uur). De gift wordt zo spoedig mogelijk na indiening van de aanvraag uitbetaald.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers, die door de genomen maatregelen in de financiële problemen zijn geraakt, kunnen vanaf 1 maart 2020 (tot 1 juni 2020) via een versnelde en versoepelde procedure bij de woongemeente een aanvraag indienen voor tegemoetkoming tot aan het sociaal minimum. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen en bedraagt  maximaal € 1.500 netto per maand voor gehuwden of € 1.050 netto per maand voor alleenstaanden (vanaf 21 jaar), gedurende maximaal 3 maanden. Er is geen sprake van een vermogens- en partnertoets en de tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald.

Eén van de voorwaarden is dat moet worden voldaan aan het urencriterium, u dient derhalve minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam te zijn voor uw bedrijf of zelfstandig beroep.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen op te lossen, tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente en met een maximale looptijd van 3 jaar.

Om onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering te voorkomen, doet het kabinet een moreel appel op zelfstandig ondernemers om zich alleen te melden bij financiële problemen. 

Uitstel van betaling voor belastingen en verlaging rente

Om geen onnodige administratieve lasten in het leven te roepen, is voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling niet langer een accountantsverklaring nodig. Dit geldt alleen voor uitstel voor belastingschulden gedurende de eerste 3 maanden. Voor langer uitstel is wel aanvullende informatie noodzakelijk.

Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% (in plaats van 4%). Dit geldt voor alle belastingschulden. Daarnaast wordt  de belastingrente vanaf 1 juni 2020 (en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020) ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Verder overwegen veel gemeenten om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Uitstel van betaling voor pensioenpremies werkgever

Werkgevers die door de gevolgen van het coronavirus onmiddellijke liquiditeitsproblemen ondervinden, kunnen uitstel van betaling voor pensioenpremies krijgen, waarbij de rechten van de werknemers niet worden aangetast.

De problemen en mogelijkheden voor uitstel verschillen per sector en dus per pensioenfonds. Pensioenfonds Horeca & Catering geeft thans alle werkgevers bijvoorbeeld eenmalig 30 dagen langer de tijd om de pensioenpremies te betalen. Neem contact op met uw pensioenfonds voor de mogelijkheden.

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Ondernemers (en in een aantal gevallen ook particulieren) die door de gevolgen van het coronavirus de waterschapsbelasting niet kunnen betalen, kunnen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling verzoeken voor een periode van 3 tot 6 maanden. De invordering wordt daarnaast stil gezet. Neem contact op met uw waterschap voor de mogelijkheden.

Uitstel aflossing lening bank

Kleine ondernemingen (met een financiering tot 2,5 miljoen euro) die in de kern gezond zijn, kunnen 6 maanden uitstel van krijgen voor de aflossing van hun lening bij een aantal banken. Het gaat om de ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos bank. Neem contact op met uw bank voor de mogelijkheden.

Termijn schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst verlengd en wijziging herziening WW-premie

Eén van de voorwaarden om de lage WW-premie toe te kunnen passen, is dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd. Voor werknemers die op 31 december 2019 in dienst waren voor onbepaalde tijd, maar waarvan de schriftelijke arbeidsovereenkomst nog ontbrak, kregen werkgevers uitstel tot 1 april 2020 om de arbeidsovereenkomst alsnog schriftelijk vast te leggen. Deze termijn wordt vanwege de impact van het coronavirus verlengd tot 1 juli 2020. De lage WW-premie mag gedurende deze termijn worden toegepast, indien wel wordt voldaan aan de overige voorwaarden.

Daarnaast zou de lage WW-premie met terugwerkende kracht moeten worden herzien naar de hoge WW-premie, indien het aantal in een kalenderjaar gewerkte uren voor meer dan 30% afwijkt van wat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Voor het jaar 2020 wordt deze regeling aangepast, aangezien dit door het coronavirus in een aantal sectoren onbedoelde gevolgen kan hebben.

NB: de regelingen die in het leven zijn geroepen om de nadelige gevolgen van het coronavirus op te vangen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met ons kantoor voor de meest actuele informatie.