Update: corona regelingen (mei)

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en/of uitbreidingen van de regelingen die zijn genomen in verband met het coronavirus.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De concernbepaling onder de NOW-regeling wordt onder voorwaarden verruimd. Indien werkmaatschappijen door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar het concern als geheel niet, kan voor de werkmaatschappijen nu onder voorwaarden NOW-subsidie worden aangevraagd. Indien het concern als geheel meer dan 20% omzetverlies heeft, geldt de berekening uiteraard nog op concernniveau.

De werkmaatschappij moet rechtspersoonlijkheid hebben en mag geen personeels-BV zijn. Nog een voorwaarde is dat de moedermaatschappij van het concern waarvan een werkmaatschappij beroep doet op de NOW -regeling voorafgaand aan de aanvraag moet verklaren dat over 2020 geen dividenden, bonussen of winstuitkeringen zullen worden uitgekeerd aan aandeelhouders en/of directieleden en dat geen eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Ook moet met de vakbond of de werknemersvertegenwoordiging (bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers) een akkoord worden bereikt over werkbehoud. Daarnaast mag tussen werkmaatschappijen in beginsel niet met omzet worden geschoven en zijn aanvullende eisen gesteld met betrekking tot personeel, prijzen en voorraad. Een accountant zal moeten toetsen of aan alle voorwaarden wordt voldaan door middel van het afgeven van een accountantsverklaring. De nadere criteria hiervan worden nog uitgewerkt.

In de gewijzigde regeling is tevens opgenomen dat door het indienen van een aanvraag, de werkgever wordt geacht ermee ingestemd te hebben dat de volgende gegevens uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden: de naam en het adres van werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

Tot slot is het niet langer verplicht om de gemeente informeren over de toekenning van de NOW subsidie, in het geval de werkgever een loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt.

Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Eén van de voorwaarden voor toekenning van TOGS is dat het vestigingsadres van de onderneming in principe niet overeen mag komen met het privéadres van de eigenaar. Deze voorwaarde is versoepeld in de zin dat TOGS ook kan worden aangevraagd indien de ondernemer een vestiging heeft op het privéadres, mits die fysiek afgescheiden is van de privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft.Hiervan dienen bewijsstukken met de aanvraag te worden meegestuurd.

Zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten, kunnen vanaf 22 april 2020 een aanvraag doen op grond van de TOGS. Aangezien zorgondernemers ook andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld zorginkopers of de overheid kunnen ontvangen, geldt als aanvullende voorwaarde dat zij in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies verwachten en € 4.000 aan vaste lasten te hebben na aftrek van bovengenoemde tegemoetkomingen. Bij de aanvraag moet een verklaring hiervan worden meegestuurd.

Tot slot is het vanaf 29 april 2020 ook mogelijk om TOGS aan te vragen op grond van één van de geregistreerde nevenactiviteiten van uw onderneming in plaats van alleen de geregistreerde hoofdactiviteit. Dit geldt met terugwerkende kracht voor de per 15 maart 2020 geregistreerde nevenactiviteiten bij de Kamer van Koophandel. Het te verwachten omzetverlies van ten minste € 4.000 en de vaste lasten van ten minste € 4.000 moeten dan uitsluitend gebaseerd zijn op de nevenactiviteit. Afgewezen aanvragen op grond van een nevenactiviteit worden opnieuw in behandeling genomen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf 21 april 2020 kunnen gemeenten zelfstandig ondernemers bijstand voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskrediet verstrekken op grond van de Tozo, waardoor niet meer met voorschotten hoeft te worden gewerkt. De Tozo-regeling is tevens uitgebreid ten behoeve van grenswerkers en AOW-gerechtigden.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen maar een bedrijf hebben in een ander EU-land,  kunnen in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud (vanaf 8 mei 2020 aan te vragen bij de woongemeente). Zelfstandig ondernemers die in een ander EU-land wonen en bedrijfsmatig gevestigd zijn in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskrediet (vanaf 18 mei 2020 aan te vragen bij de gemeente Maastricht).

AOW-gerechtigden kunnen vanaf 8 mei 2020 een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tegen een lage rente. Zij komen niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud.

Ondersteuning op grond van de Tozo kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd bij de woongemeente, voor de duur van maximaal 3 maanden en gelegen in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020. De aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend.

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ is uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens dit wetsvoorstel moeten DGA’s in principe belasting betalen over schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (met uitzondering van een lening voor de eigen woning).

Vrije ruimte WKR tijdelijk verhoogd

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt in 2020 eenmalig verhoogd naar 3% (in plaats van 1,7%) over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag van de loonsom die uitkomt boven de grens van € 400.000, blijft het percentage van 1,2% gelden.

Fiscale verplichtingen versoepeld

Belastingplichtige ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor verschillende ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek. Eén van die voorwaarden is dat voldaan wordt aan het urencriterium, wat inhoudt dat de ondernemer op jaarbasis ten minste 1.225 uren besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. De Belastingdienst keurt goed dat in de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uur per week aan zijn onderneming te hebben besteed, ook al is dit in verband met de coronacrisis niet het daadwerkelijke aantal. Voor seizoensgebonden ondernemers geldt een andere regeling, namelijk dat zij geacht worden in deze periode het hetzelfde aantal uren te hebben besteed aan hun onderneming als zij gedaan hebben in dezelfde periode in voorgaande jaren.

De Belastingdienst neemt ook een soepel standpunt in met betrekking tot wettelijk administratieve verplichtingen voor de loonheffingen die werkgever of werknemer in redelijkheid niet tijdig of volledig kunnen nakomen. Deze zullen dan moeten worden nagekomen zodra dit mogelijk is.

Reiskostenvergoedingen mogen ook onbelast aan de werknemer worden blijven betaald indien het reispatroon van de werknemer door de genomen corona maatregelen is gewijzigd.

De lage WW-premie zou met terugwerkende kracht moeten worden herzien naar de hoge WW-premie, indien het aantal in een kalenderjaar gewerkte uren voor meer dan 30% afwijkt van wat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Voor het jaar 2020 is deze regeling voor alle werkgevers niet meer van toepassing.

Indien een werknemer gewoonlijk over de grens in een land van de Europe Unie woont of werkt terwijl de werknemer door de coronacrisis nu thuiswerkt, heeft dit geen gevolgen voor de sociale verzekering.

De termijn voor het aanvragen van een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) is voor werknemers die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020 verlengd tot 6 maanden.

Fiscale coronareserve

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dit kan echter niet eerder dan begin 2021, terwijl tevens vereist is dat een definitieve aanslag vennootschapsbelasting over 2019 is opgelegd. Nu het in de huidige tijd wenselijk is dat bedrijven eerder over liquiditeiten kunnen beschikken, zal het mogelijk worden gemaakt het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. De fiscale coronareserve kan niet hoger zijn dan maximaal de fiscale winst over 2019. De teruggave kan na het vormen van een reserve via een nadere voorlopige aanslag over 2019 worden aangevraagd.

Nadere voorwaarden worden nog bekend gemaakt.

Kredieten

  • De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) wordt nogmaals versoepeld. Bij de aanvraag wordt de uitgebreide liquiditeitsprognose vervangen door een omzettoets en de termijn voor terugbetaling van het krediet wordt verlengd tot 4 jaar. De premie van de regeling en het garantiebudget zijn al eerder verlaagd respectievelijk verhoogd.
  • Het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is verhoogd voor de garantie op bankleningen.
  • Groeibedrijven, zoals bijvoorbeeld start-ups en innovatieve mkb’ers, kunnen bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor een overbruggingskrediet op grond van de Corona-Overbruggingslening (COL). De verstrekte lening ligt tussen de € 50.000 en  € 2.000.000 en er wordt een uniform rentetarief van 3% gehanteerd. Bij een lening van meer dan € 250.000 moet daarnaast sprake zijn van medefinanciering door bijvoorbeeld een investeerder.
  • Kleine ondernemers die overbruggingskrediet aan willen vragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 kunnen straks een lening aanvragen op grond van de Klein Krediet Corona-regeling (KKC-regeling), waarbij de overheid voor 95% garant zal staan.

Alleen ondernemers met een omzet vanaf € 50.000, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die vóór 1 januari 2019 stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor de KKC-regeling. De lening heeft een looptijd van maximaal 5 jaar en wordt aangegaan tegen maximaal 4% rente. Ondernemers betalen wel een eenmalige premie van 2% aan de overheid als vergoeding voor de lening.

In ieder geval zullen de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos leningen op grond van deze regeling aan gaan bieden.

De Europese Commissie moet nog akkoord geven voor deze maatregel, voordat een aanvraag op grond van deze maatregel kan worden ingediend bij de bank.

Verlaging gebruikelijk loon

De BV en de DGA mogen gedurende het jaar 2020 een lager maandloon afspreken, indien de coronacrisis grote gevolgen geeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Het is bekend geworden dat de verlaging van het gebruikelijk loon evenredig moet zijn aan de omzetdaling, waarbij de omzet van de betreffende periode in 2020 wordt vergeleken met omzet van dezelfde periode in 2019. Nadere voorwaarden zullen nog bekend worden gemaakt.

Pauze voor betaling hypotheek

Banken willen hun klanten in overleg de mogelijkheid bieden om een pauze in te lassen voor betaling van de hypotheekverplichtingen (rente en aflossing)  gedurende maximaal 6 maanden. De mogelijke nadelige fiscale gevolgen van een betaalpauze voor de hypotheek die hierbij kunnen ontstaan, worden als volgt opgelost:

  1. Na afloop van de uitstelperiode wordt een nieuw annuïtair schema vastgesteld, waarbij de in te halen aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van lening; of
  2. De aflossingsachterstand wordt van de resterende hoofdsom gesplitst, waarbij voor de hoofdsom het oorspronkelijke annuïtaire schema van toepassing blijft en voor de aflossingsachterstand een afzonderlijke lening met nieuw annuïtair schema wordt afgesloten. De looptijd van het nieuwe gedeelte dient maximaal gelijk te zijn aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom, maar mag ook korter zijn.

Bovenstaande oplossingen gelden alleen voor belastingplichtigen die in de periode tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2020 een betaalpauze hebben aangevraagd, ook dient de betaalpauze uiterlijk 1 juli 2020 in te gaan.

NB: de regelingen die in het leven zijn geroepen om de nadelige gevolgen van het coronavirus op te vangen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met ons kantoor voor de meest actuele informatie.