Update: corona regelingen (juni)

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het economisch noodpakket in verband met het coronavirus met vier maanden wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en/of uitbreidingen van de maatregelen die zijn genomen.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) 2.0

De NOW-regeling wordt verlengd, waardoor ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten ook over de periode juni, juli, augustus én september 2020 NOW-subsidie aan kunnen vragen. Dit kan naar verwachting vanaf 6 juli 2020 bij het UWV worden aangevraagd.

De systematiek van de NOW 2.0 blijft grotendeels hetzelfde. Voor ondernemers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, geldt dat de omzetperiode wel moet aansluiten op de periode die is gekozen in het eerste tijdvak. Daarnaast wijzigt de referentiemaand voor het bepalen van de loonsom naar maart 2020 (met peildatum 15 mei 2020). De forfaitaire opslag voor kosten wordt tevens verhoogd naar 40% (was 30%). De voorwaarden waaraan moet worden voldaan blijven gelden en worden verder aangevuld.

Eén van de voorwaarden is dat een bedrijf of groep die een beroep op de NOW doet en een subsidiebedrag ontvangt waarvoor een accountantsverklaring is vereist, moet verklaren geen dividend of bonussen uit te keren aan aandeelhouders en/of directie en ook geen eigen aandelen in zal kopen over 2020, tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het grensbedrag voor het vereist zijn van een accountantsverklaring is € 100.000 of meer voor het ontvangen voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag). Bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer is ook een accountantsverklaring vereist.

Een andere voorwaarde die voor aanvraag van de NOW 2.0 zal gelden, is dat een bedrijf moeten verklaren zich in te spannen om zijn werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning hiervan, lanceert het kabinet het crisispakket ‘NL leert door’. Werknemers kunnen hierdoor vanaf juli kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing volgen.

In de NOW 2.0 wordt ook de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag aangepast. Bij de afrekening wordt voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend, de NOW-subsidie voor 100% (in plaats van 150%) gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Wel geldt in beginsel een korting van 5% op het subsidiebedrag voor ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag, tenzij een akkoord met de vakbond/personeelsvertegenwoordiging is bereikt. De wettelijke ontslagbescherming blijft gelden.

De vaststelling van de eerste subsidieperiode (periode maart, april en mei 2020) kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Indien ook voor de tweede periode NOW-subsidie is aangevraagd, kan de vaststelling pas na afloop van het tweede tijdvak worden aangevraagd op een nader bekend te maken datum. Bij het verzoek om vaststelling moet in beginsel een accountantsverklaring, dan wel een verklaring van een derde-deskundige worden meegestuurd, afhankelijk van hoogte van de ontvangen subsidie.

Tot slot geldt bij de vaststelling van de eerste subsidieperiode een correctie voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei 2020 dan de loonsom van de periode januari tot en met maart 2020. Dit bedrag wordt wel gemaximeerd op drie keer de loonsom van de maand maart 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

In vervolg op de TOGS wordt medio juni een nieuwe regeling opengesteld, namelijk de TVL. MKB-bedrijven die onder de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling vallen (waaronder de sectoren horeca, recreatie, sportscholen en evenementen), kunnen onder voorwaarden een belastingvrije tegemoetkoming aanvragen om de vaste lasten te kunnen betalen. Het is afhankelijk van de omvang van het bedrijf (minder dan 250 medewerkers), de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) hoe hoog de tegemoetkoming zal uitvallen. De tegemoetkoming is gemaximeerd op € 50.000 netto en geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Deze subsidie wordt wel als omzet meegerekend voor de NOW-regeling, waardoor de te ontvangen NOW-subsidie lager zal uitvallen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2

De Tozo-regeling, die tot en met 31 mei 2020 loopt, zal ook met vier maanden worden verlengd tot 1 oktober 2020. De nieuwe Tozo-regeling, Tozo 2 genaamd, bevat wel aanvullende voorwaarden, waaronder een partnerinkomenstoets bij de aanvraag om uitkering voor levensonderhoud. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De ondernemer geeft bij de aanvraag de hoogte van het gezamenlijke inkomen op in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd en verklaart dat het gezamenlijke inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht is gekomen. Indien het inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan geen aanspraak op tegemoetkoming op grond van Tozo 2 worden gemaakt.

De uitkering voor levensonderhoud op grond van Tozo 2 kan bij de woongemeente worden aangevraagd in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, met terugwerkende kracht, voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Indien u eerder gebruik heeft gemaakt van Tozo 1, moet Tozo 2 opnieuw worden aangevraagd (met een verkort aanvraagformulier). Dit wordt niet automatisch verlengd.

Een (tweede) lening voor bedrijfskapitaal kan ook nog worden aangevraagd tot in totaal maximaal € 10.157. Hiervoor geldt de aanvullende voorwaarde dat moet worden verklaard dat geen sprake is van surseance van betaling of faillissement, zodat het risico wordt verkleind dat de lening niet kan worden terugbetaald en de schulden van ondernemers verder toenemen.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers (van 18 jaar en ouder die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt) die als gevolg van de coronacrisis een forse inkomensterugval hebben geleden en geen aanspraak kunnen maken op een andere socialezekerheidsregeling, zoals bijvoorbeeld WW of bijstand, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 bij UWV een aanvraag doen voor de TOFA.

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020 (achteraf uitgekeerd als bedrag ineens), moet de flexwerker in februari 2020 meer dan € 400 bruto loon als werknemer hebben ontvangen en in april 2020 meer dan de helft daarvan hebben verloren. Daarnaast moet in de maand maart 2020 ten minste € 1 zijn verdiend en mag het bruto inkomen in april 2020 niet hoger zijn dan € 550.

De flexwerker moet daarnaast schriftelijk verklaren als gevolg van geleden inkomensverlies, de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud.

De tegemoetkoming wordt behandeld als brutoloon (en als inkomen voor de toeslagen, maar is geen SV-loon) en hierover worden loonheffingen ingehouden. De netto tegemoetkoming wordt door het UWV binnen 8 weken na datum van toekenning uitbetaald. Afhankelijk van de individuele situatie van de flexwerker, kan de tegemoetkoming leiden tot een nadere belastingheffing bij de aanslag inkomstenbelasting 2020.

Verlenging en versoepeling belastingmaatregelen

De verlaging van de belastingrente en invorderingsrente naar 0,01% voor alle belastingmiddelen is tot 1 oktober 2020 verlengd, net als de andere genomen belastingmaatregelen zoals bijvoorbeeld inzake het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Bijzonder uitstel van betaling kan ook worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. In eerste instantie wordt uitstel voor 3 maanden verleend. Indien u langer dan 3 maanden uitstel wilt, moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld verklaren geen dividend en/of bonussen uit te zullen keren en geen eigen aandelen in te zullen kopen. Het uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken (niet eerder dan 1 oktober 2020). Bij het aflopen van het uitstel zal aan ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden.

Over de levering van mondkapjes is vanaf 25 mei 2020 tot in ieder geval 1 september 2020 geen btw verschuldigd (nultarief), terwijl de ondernemer de voorbelasting wel mag blijven aftrekken. Daarnaast mogen werkgevers kosten van mondkapjes onbelast vergoeden aan werknemers, omdat deze kosten gericht zijn vrijgesteld onder de WKR.

Fiscale coronareserve

Het is mogelijk gemaakt om het verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis af te trekken van de winst in 2019. De nadere voorwaarden voor het vormen van een fiscale coronareserve in 2019 zijn inmiddels bekend gemaakt en luiden als volgt:

  • er is sprake van een verwacht corona gerelateerd verlies in boekjaar 2020;
  • het verwachte corona gerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat wordt verwacht over het boekjaar 2020;
  • de dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve;
  • de coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen;
  • de dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Verder wordt vermeld dat het vormen van de coronareserve gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting, zoals bijvoorbeeld verliesverdamping over oudere jaren.

De reserve wordt gevormd in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Indien u al aangifte heeft gedaan over 2019 en een fiscale coronareserve wilt vormen, moet opnieuw aangifte worden gedaan. Als nog geen aangifte is gedaan, dan kan eerst een voorlopige aangifte worden gedaan om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 alvast te verminderen.

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Het is vanaf 29 mei 2020 mogelijk voor kleine ondernemers om een aanvraag in te dienen voor de KKC bij in ieder geval de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden, kunnen tevens tegen de voorwaarden van de KKC worden geherfinancierd.

Overige maatregelen

De verruimde kredietverleningen en -garantieregelingen aan kleine en middelgrote bedrijven en startups, zoals bijvoorbeeld de BMKB, de GO-regeling en de COL, lopen ook door. De garantiebudgetten worden verhoogd.

Een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een BV of een geruisloze terugkeer uit een BV is onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. De vereiste handelingen moeten binnen 15 maanden na de gewenste ingangsdatum worden uitgevoerd. Als deze termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, dan wordt de termijn verlengd met 3 maanden. De verlenging van de termijn met 3 maanden geldt ook voor een bedrijfsfusie, juridische fusie of splitsing met terugwerkende kracht, waarvan de termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten, zodat zij in 2020 kunnen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Kinderen van 16 of 17 jaar mogen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag (dit hoeft ook niet te worden doorgegeven aan de SVB).

NB: de regelingen die in het leven zijn geroepen om de nadelige gevolgen van het coronavirus op te vangen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met ons kantoor voor de meest actuele informatie.