Update: corona maatregelen (april)

Hieronder treft u een update van een aantal regelingen in verband met het coronavirus.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor de NOW-regeling te doen bij het UWV. In ons vorige bericht hebben wij u geïnformeerd over het aanvragen van de subsidie en hoe deze wordt berekend. In dit bericht zetten wij de nadere verplichtingen uiteen.

Indien uw aanvraag voor subsidie wordt toegewezen, brengt dit een aantal plichten met zich mee. Deze verplichtingen zijn:

  • De loonsom moet zo veel mogelijk gelijk worden gehouden. Werknemers moeten zo veel mogelijk in dienst worden gehouden en het salaris moet 100% worden doorbetaald. Indien de loonsom wel daalt ten opzichte van de maand januari 2020, betekent dit een lagere tegemoetkoming. Een stijging van de loonsom betekent daarentegen geen hogere subsidie;
  • Gedurende de subsidieperiode, lopende van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd voor de werknemers. Indien u dit wel heeft gedaan en dit niet binnen 5 werkdagen heeft ingetrokken, wordt de tegemoetkoming gecorrigeerd;
  • De tegemoetkoming moet worden gebruikt om de loonkosten te betalen;
  • De ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers moeten worden geïnformeerd over de toegekende aanvraag;
  • De loonaangiften moeten tijdig worden ingediend;
  • Werkgevers dienen een controleerbare administratie te voeren met daarin alle gegevens die van belang zijn voor de subsidie, zodat tot 5 jaar na vaststelling daarvan kan worden gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan;
  • Het UWV moet worden geïnformeerd als zich situaties voordoen die van belang kunnen zijn voor de wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, bijvoorbeeld een bedrijfssluiting;
  • Na afloop van de subsidieperiode moet de werkgever binnen 24 weken een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met een accountantsverklaring;
  • Tot slot moet de werkgever die een loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt van de gemeente, de gemeente informeren over de toekenning van de NOW subsidie.

Indien blijkt dat niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan het UWV de subsidie korten of zelfs terugvorderen.

De NOW-subsidie kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. Indien uw liquiditeit het toelaat, is het aan te raden om zo laat mogelijk een aanvraag in te dienen. Zo heeft u beter inzicht in het verwachte omzetverlies en de termijn waarover het omzetverlies moet worden berekend.

Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Vanaf 15 april 2020 wordt de TOGS-regeling uitgebreid met meer sectoren. De uitbreiding betreft contactberoepen (zoals tattooshops), kleinere MKB winkeliers in voedsel, dienstverlening (zoals taxi’s, niet-gecontracteerde zorg, waaronder fysiotherapeuten en tandartsen). Daarnaast vallen leveranciers van cafés, restaurants en evenementen nu ook onder de regeling.

Uitstel van betaling voor belastingen

De aanvraag voor uitstel van betaling voor belastingen wordt versoepeld. Het is mogelijk gemaakt voor ondernemers om online bijzonder uitstel van betaling te verzoeken  voor 3 maanden. Inloggen kan met uw BSN (bij een eenmanszaak) of met het RSIN van uw bedrijf (andere ondernemingen). Met het formulier kan gecombineerd uitstel voor één of meer belastingen worden aangevraagd, het is daarbij voldoende dat u één aanslag heeft ontvangen. Het uitstel geldt voor de bestaande belastingschuld en voor de bijkomende belastingschulden in de komende 3 maanden. Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Het aantal belastingsoorten waarvoor uitstel kan worden aangevraagd is tevens uitgebreid met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.

Indien u langer dan 3 maanden uitstel wenst, kan dat schriftelijk worden aangevraagd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen belastingschulden lager en hoger dan € 20.000. Bij een belastingschuld lager dan € 20.000 dient u bewijsstukken toe te sturen, waaruit blijkt dat uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. Bijvoorbeeld de omzetcijfers of reserveringen die aanzienlijk lager zijn ten opzichte van vorige maanden. Voor belastingschulden hoger dan € 20.000 is een accountantsverklaring nodig, waarin wordt verklaard dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis.

Als u het verzoek doet als bestuurder van een commerciële onderneming-rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt en die de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet kan betalen, dan wordt het verzoek om uitstel van betaling tevens als melding van betalingsonmacht gezien. Dit geldt voor tijdvakken vanaf februari 2020 en voor zover dit door de coronacrisis is ontstaan.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die een g-rekening hebben, kunnen de Belastingdienst verzoeken het geblokkeerde tegoed op de g-rekening, die gewoonlijk gereserveerd is voor de betaling van de loonheffingen of btw, vrij te geven. Dit verzoek kan voor opgelegde aanslagen loonheffingen of btw worden gedaan, waarvoor bedrijven bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd. Normaal kan alleen een overschot worden vrijgegeven. Bedrijven die werken met een g-rekening, voornamelijk bedrijven in de bouw en de uitzendbranche, kunnen zo ook worden ontlast en hebben bij het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen dezelfde voordelen als bedrijven die geen g-rekening hebben.

Verlaging gebruikelijk loon

De BV en de DGA mogen gedurende het jaar 2020 een lager maandloon afspreken, indien de coronacrisis grote gevolgen geeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. De verlaging geldt voor toekomstige maanden en kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast voor al genoten loon.

In de maandelijkse loonaangiften kan het verlaagde loon van de DGA worden opgenomen. Aan het eind van het jaar 2020 moet het gebruikelijk loon worden vastgesteld. Het gebruikelijk loon over 2020 wordt dus achteraf vastgesteld, omdat dan duidelijk wordt wat de impact van de coronacrisis is geweest. Indien te weinig loon is betaald, moet dit verschil in de loonaangifte worden aangeven en hierover moeten loonheffingen worden afgedragen.

Hiervoor is geen toestemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

NB: de regelingen die in het leven zijn geroepen om de nadelige gevolgen van het coronavirus op te vangen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met ons kantoor voor de meest actuele informatie.