Regelingen voor ondernemers door coronavirus

#

Door de impact van het coronavirus op de economie zijn een aantal regelingen getroffen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Hieronder hebben wij de belangrijkste regelingen voor u op een rij gezet.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Indien tijdelijk minder of geen werk bestaat door de gevolgen van het coronavirus, kon u onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting aanvragen voor het personeel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV.

De regeling voor werktijdverkorting is echter per direct vervallen en vervangen door het NOW. Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Werkgevers die te maken hebben met omzetverlies vanaf 1 maart 2020 kunnen een aanvraag bij het UWV indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, zodat werknemers met een vast én met een flexibel contract kunnen worden doorbetaald. De aanvraag om tegemoetkoming kan voor 3 maanden gedaan worden, met onder voorwaarden de mogelijkheid om dit met 3 maanden te verlengen. Indien u reeds een aanvraag voor werktijdverkorting heeft gedaan, wordt deze aanvraag omgezet in een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Hiervoor zal wel aanvullende informatie bij u worden opgevraagd.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het NOW moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever zegt toe geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor het personeel gedurende de periode van tegemoetkoming;
  • De werkgever betaalt 100% van het loon door aan de werknemers;
  • Het te verwachten omzetverlies geldt vanaf 1 maart 2020 en is ten minste 20%.

De tegemoetkoming in de loonkosten zal afhankelijk zijn van de omzetdaling en wordt gemaximeerd op 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot aan de werkgever verstrekken van 80% van de te verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de daadwerkelijke daling van de omzet is geweest, waarbij een correctie plaats zal vinden indien sprake is van een daling van de loonsom.

Een accountantsverklaring is vereist voor aanvragen boven een nog te bepalen omvang.

Het is de bedoeling dat de regeling zo snel mogelijk in zal gaan, waarna de aanvraag kan worden gedaan. De regeling wordt momenteel nader uitgewerkt.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

ZZP’ers kunnen geen beroep doen op het NOW. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), waarna zij een uitkering van de gemeente kunnen krijgen.

De bijstand kan bij de sociale dienst van de gemeente worden aangevraagd. De gemeente dient de aanvraag binnen 13 weken te behandelen, het is nog onduidelijk of dit in de huidige situatie versneld wordt behandeld. Om financiële ondersteuning te krijgen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Na ondersteuning moet uw bedrijf levensvatbaar zijn, met andere woorden uw bedrijf moet voldoende inkomen opleveren om voort te kunnen bestaan en dit inkomen moet voldoende zijn voor u en eventueel uw gezin;
  • U bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in uw bedrijf;
  • U kunt geen hulp krijgen van bijvoorbeeld een fonds of een bank.

De Bbz-uitkering is in principe een renteloze lening die wordt verleend voor de duur van maximaal 12 maanden. De gemeente kan besluiten om de uitkering te verlengen met maximaal 24 maanden.

Achteraf wordt door de gemeente beoordeeld of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of de uitkering (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald.

Bij tijdelijke financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen, kunt u ook in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal om te kunnen investeren of om tijdelijk betalingsproblemen op te kunnen vangen. Afhankelijk van uw vermogen, is dit een rentedragende lening (tegen een verlaagd rentepercentage) of een gift.

Daarnaast is bekend geworden dat ZZP’ers via een versnelde procedure bij de gemeente voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum kunnen krijgen voor levensonderhoud. Dit is een gift, waarbij geen rekening wordt gehouden met een vermogens- of partnertoets. De regeling wordt nog uitgewerkt, het doen van een aanvraag is nog niet mogelijk.

Borgstelling MKB-kredieten

Met ingang van 16 maart 2020 kunnen mkb-bedrijven onder versoepelde voorwaarden geld lenen bij de bank om betalingen te kunnen doen, zodat kan worden voorkomen dat bedrijven door het coronavirus in liquiditeitsproblemen raken (geldig tot 1 april 2021). Indien niet voldoende zekerheid aan de bank kan worden gegeven door het bedrijf, staat de overheid garant voor een deel van de lening (90% van het borgstellingskrediet). De omvang van het borgstellingskrediet wordt verhoogd naar 75% van het geleende bedrag. Deze regeling is ook van toepassing op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. De borgstelling kan alleen via de bank worden aangevraagd.

Uitstel van betaling voor belastingen

Voor ondernemers en ZZP’ers is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen bij betalingsproblemen door het coronavirus, door de Belastingdienst te vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Uitstel van betaling kan worden aangevraagd door een brief naar de Belastingdienst te sturen met daarin het verzoek om uitstel en de motivering waarom u door het coronavirus in betalingsproblemen bent geraakt. Het verzoek om uitstel dient een verklaring van bijvoorbeeld een accountant te bevatten, waarin wordt verklaard dat:

  • sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen;
  • betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
  • de onderneming levensvatbaar is.

De aanvraag wordt handmatig door de Belastingdienst verwerkt. Bij ontvangst van het verzoek worden geen invorderingsmaatregelen meer genomen en krijgt u geen boete bij te late betaling. De rente zal ook zo snel mogelijk worden verlaagd tot bijna nihil. Beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Indien u tot slot een lagere winst verwacht, kunt u ook een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen.

 

NB: de regelingen die in het leven zijn geroepen om de nadelige gevolgen van het coronavirus op te vangen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Neem contact op met ons kantoor voor de meest actuele informatie.